มาดูวิธีถนอมอาหารกันเถอะ

Kitchen
วิธีการถนอมอาหาร สามารถแยกออกเป็นข้อใหญ่ๆได้ 2 แบบ คือ การถนอมอาหารแบบชั่วคราว การถนอมอาหารแบบถาวร การถนอมอาหารแบบชั่วคราว เป็นการถนอมอาหารเพื่อยืดเวลาการเน่าเสียของอาหารออกไปในระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 1-6 เดือน เพราะการถนอมอาหารแบบนี้ เป็นเพียงการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียไว้เท่านั้น เป็นวิธีชะลอการเปลี่ยนแปลงรูป รส กลิ่นของอาหารเท่านั้นเอง ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็นวิธีต่างๆ ดังนี้ (more…)
Read More